Regulamin

Zasady świadczenia usług przez serwis internetowy
CNCgroup

I. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator – Administratorem danych jest CNCgroup.pl z siedzibą w Żory przy ul. Warszowicka 8, NIP: 6511715499 REGON: 243315824.

Publikacje elektroniczne – należy przez to rozumieć pliki (zbiory danych) będące cyfrową postacią (m.in. w formacie EPUB, PDF) utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, w szczególności utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych i innych, które są dystrybuowane poprzez Internet i dostępne w Serwisie.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.

Serwis – serwis internetowy „CNCgroup.pl” dostępny pod adresem www.cncgroup.pl.

Usługa – usługa świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.

Usługodawca – Administrator, bądź inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie Produktów oferowanych poprzez Serwis.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.

Konto – wyodrębnione miejsce w Internecie gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.

Profil – miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe i inne informacje.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.2. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne.

2.3. Z serwisu mogą korzystać jedynie osoby współpracujące z „CNCgroup.pl”.

2.4. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza.

2.5. Na zasadach określonych w Regulaminie do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz z włączoną obsługą plików cookies.

2.6. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.7. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

2.8. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

2.9. Usługodawca jest Administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Użytkownik posiada konto na naszej stronie, to przetwarzamy dane Użytkownika jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

2.10. Usługodawca jest także Administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych np. na szkolenie.

2.11. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.12. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Karol Chmiel e-mail: biuro@cncgroup.pl

2.13. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest korzystanie z „CNCgruoup.pl”.

2.14. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

Dane osobowe przetwarzane są: 

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

– w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na szkolenie.

2.15. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.16. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@cncgroup.pl

2.17. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

2.18. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

2.19. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

2.20. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

2.21. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

2.22. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Pliki cookies 

2.23. Witryna cncgroup.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2.24. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2.25. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

2.26. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

2.27. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi użytkownik.

2.28. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w

przeglądarce internetowej:

• Internet Explorer
• Chrome
• Safari
• Firefox
• Opera 

Urządzeniach przenośnych:
• Android
• Safari
• Windows Phone
• Blackberry 

2.29. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych CNCgroup.pl. 

Odnośniki do innych stron

2.30. Serwisy należące do CNGgroup.pl zawierają odnośniki do innych stron WWW.

CNGgroup.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do CNGgroup.pl.

Statystyki Google Analytics

2.31. Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Logi serwera

2.32. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

2.33. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.34. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP. 

2.35. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

2.36. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnianie Danych

2.37. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.38. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

2.39. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

2.40. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Serwis informacji handlowych o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty Operatora. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności w pkt 2 niniejszego Regulaminu.

 

III. KORZYSANIE Z SERWISU

3.1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3.2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich,

d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

3.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w Regulaminie Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

3.4. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

3.5. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 

IV. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

4.1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada funkcjonalności:

• zakładanie nowych folderów,
• tworzenie podfolderów,
• przesyłanie materiałów z możliwością podglądu plików graficznych (PDF, jpg, jpeg, gif, png),
• zmianę nazwy, usuwanie, przenoszenie i nadpisywanie materiałów,
• udostępnianie linku do pobrania materiału,
• przekazywanie informacji mailowej wraz z komentarzem do wybranych użytkowników o przesłaniu materiału (mail z potwierdzeniem automatycznie wysyłany jest również do przesyłającego),
• sortowanie w nazwy pliku, rozmiaru, ostatniej zmiany,
• zmianę ilości wyświetlanych materiałów na jednej stronie
• wyszukiwanie w folderach
• pobieranie plików i całych folderów

Serwis posiada również panel administracyjny profilu użytkownika w którym można:

• zmienić adres e-mail
• nadać nowe hasło
• zamieścić awatar
• dodać/zmienić numer telefonu 

4.2. Jeżeli zamieszczone pliki Użytkownika stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Użytkownik nie udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. 

4.3. Informacje identyfikujące Użytkownika będącego osobą fizyczną (dane osobowe) podawane w trakcie zamieszczania na stronie internetowej Serwisu informacji dostępne będą za pośrednictwem Serwisu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych w „Polityce Prywatności” serwisu internetowego dostępnej na stronie: https://cncgroup.pl/polityka-prywatnosci/

4.4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Administratora na stronie internetowej Serwisu, poprzez podanie danych wskazanych w polach formularza. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może on dysponować.

4.5. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji poprzez powiadomienie mailowe na adres: biuro@cncgroup.pl.

 

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

5.1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

5.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Materiały zamieszczone w Serwisie są służą do współdzielenia zamieszczanych materiałów przez uprawnionych Użytkowników .

6.2. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich,

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec,

c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,

d) jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie,

e) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

VII. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu użytkownik może zgłaszać na adres: biuro@cncgruop.pl. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Serwisu zgłoszenia reklamacyjnego.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://cncgroup.pl/regulamin/

8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

8.4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

8.5. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2021 r.

logo cncgroup

ADRES

CNCgroup.pl
44-240 Żory
Warszowicka 8